در گستره ی فرهنگ, دین و حقوق وعلوم سیاسی
 ارزش وقت درزندگی

                       

انسان زماني مي تواند كه ازمالايعني نجات يابد  كه اين جهان را با ديده عقلاني منظرگاه خويش قرار دهد. واين با ايجاد نمودن يك برنامه و تقسيم اوقات منظم ودقيق مي شود.

عمرانسان  يك سايه است كه مي گذرد واين خود انسان است كه درخود نقش اصلي رابازي مي كند . عمرانسان تركيبي ازثانيه ها ودقيقه ها وساعتها و.... مي باشد كه باگذشت هريكي ازانها يك گامي بطرف جلو مي باشد كه يامثبت است ويا گامي بسو ي وادي حسرت وپريشاني. !

خداوند مهربان درمورد وقت وارزش آن مي فرمايد:

(وجعل الليل سكنا والشمس والقمرحسبانا ) انعام- 96

-         {وسخرلكم الليل والنهار والشمس والقمروالنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون}- نحل-  12

-         {الله الذي خلق السموات والارض وانزل من السماءماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخرلكم الفلك لتجري في البحربامره وسخرلكم الانهاروسخرالشمس والقمرايتين وسخرلكم الليل والنهارواتاكم من كل ماسألتموه وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم كفار}  ابراهيم – 32 و33و34.

د راين ايات خداوند بانسانها بيان مي نمايد كه همه اين پديده هاي هستي دراختيارتواست . حالا فكرنمائيم كه چطورما مي توانيم ازاين پديده ها استفاده نمائيم . حتما استفاده نيك ازاينها بااهميت قائل شدن به وقت وتقسيم اوقات سالم ومنظمي جهت شناخت وحقائق نهفته دردل انها مي باشد كه ضرورت دارد انسان ها بادرنظرداشت مدت كوتاه عمرخود نقشه اي راپيش گيرد كه دراين مدت كم، بهترين استفاده را نمايد.

خداي مهربان حتي نظام هستي را(ازپیهم درامدن شب وروز)طوري عيارنموده كه اگركدام روزي موفق نشديم كه برنامه كاري خودرا تكميل نمائيم ،بااستفاده ازآرامش شب ،راه حل آن راپيداكنيم.

بدليل فرموده خداوند تبارك تعالي ( وهوالذي جعل الليل والنهارخلفة لمن اراد ان يذكراواراد شكورا}    فرقان – 62

شب مردان خداروزجهان افروزاست- روشنان رابه حقيقت شب ظلماني نيست

 آياتيكه دال براهميت وقت ومارابه تفكربه اين كون مي طلبد :

( فلااقسم بالشفق . انشقاق – والصبح اذاتنفس .تكوير- والصبح اذااسفر. – والعصر،والشمس ،والليل،والفجر ،والقمر ،والضحي .

وصدها ايات ديگركه اگر توجه عمیق شود بيان كننده اين امرمي باشد.

ابروبادومه وخورشيد فلك دركارند – تاتوناني بكف آري وبه غفلت نخوري

همه ازبهرتوسرگشته وفرمان بردار- شرط انصاف نباشدكه فرمان نبري

نگه دارفرصت كه عالم دمي است – دمي پيش دانا،به ازعالمي است

ديروزگذشته است ازآن يادنكن – فرداكه نيامده است ازآن فرياد نكن

امروزازآن توست كوشش ميكن – تاعاقبتي بخيرپايي توازآن

سعديا دي رفت وفرداهمچنان معلوم نيست – درميان اين وآن فرصت شمارامروزرا

                                           علاءالدين رحيق هروي .

                                                 بهار 1387

         منبع :  ارزش وقت نزد علماي اسلامي {عبدالفتاح ابوغده ؛ ترجمه : محمد علي خالدي  

|+| نوشته شده توسط علاوالدین رحیق alaudeen rahieq در ۸۸/۱۰/۲۳  |
 
 
بالا